FISCALITATE
(Ghid Fiscal pentru organizatorii de evenimente)

Taxe și proceduri aplicabile pentru organizarea evenimentelor. 1. Înregistrarea/vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole:

 2. Pentru a vinde bilete la evenimentele organizate tebuie sa le înregistrezi la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul.

  Pașii care trebuiesc urmați:

  1. Completarea cererii pentru înregistrarea/vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole. (descarca model formular);
  2. Doar pentru biletele pretipărite: printarea și gruparea acestora în carnete (25/50/100 buc.). Coperta carnetelor cuprinde: număr și dată carnet, nr bilete/carnet, preț unitar, valoare carnet seria și numărul biletelor(de la… pană la…)*
  3. Se depune cererea la administrația publică locală. Acte necesare: CIF/CI organizator, împuternicire, CI deponent, cererea de înregistrare în două exemplare – un exemplar vizat rămane la organizator;

  *pentru biletele vândute online și pentru cele emise din sistem la intrare nu se aplică pasul 3.


  Legislație (Codul Fiscal):

  Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligația de:

  a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul.

  Precizare: În cazul în care contribuabilii organizează spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligația de a înregistra abonamentele și biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele;

  b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

  c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

  d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

  e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

  În cazul organizatorilor persoana fizică aceștia obțin venituri din activități independente. Activitățile care generează venituri din activități independente sunt, cu titlu de exemplu: "Organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive și altele asemenea"

  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 3. Emiterea Biletelor:
 4. Persoanele care datorează impozit pe spectacole pot emite bilete și abonamente de intrare la spectacole prin sistem propriu de înseriere și numerotare, folosind programul informatic propriu, care să conțină informații minime obligatorii conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

  Informații minime obligatorii privind tipărirea biletelor la spectacole:

  1. Biletele de intrare la spectacole vor avea două părţi, şi anume: marca de control şi biletul de intrare propriu-zis.
  2. Atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tipărite următoarele elemente:
  3. a) organizatorul de spectacole ;

   b) codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare ;

   c) sediul;

   d) data spectacolului;

   e) categoria locului (lojă, stal, balcon, tribună, peluză etc.);

   f) tariful biletului (lei).

  4. Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzătoare "Marca de control" respectiv "Bilet de intrare".
  5. Partea denumit "Bilet de intrare" va purta menţiunea "Biletul se va păstra pentru control".
  6. Elementele prevăzute la alin. (1)-(4) constituie informaţii minime şi obligatorii pentru tipărirea tuturor biletelor de intrare la spectacole, indiferent de tipul spectacolului.

  Platforma Kompostor respectă toate aceste cerinte. Trebuie doar să completați “Date fiscale” în secțiunea Contul Meu și seria și numărul la definirea biletului.


  Carnetele de bilete:

  1. Biletele de intrare la spectacole se brosează în carnete de câte 25/50/100 de file. Carnetele de bilete se numerotează începând cu numărul 1 pe fiecare serie identificată prin litere, indiferent de categoria locurilor şi de preţul de intrare.
  2. Pe coperta din faţă a fiecărui carnet de bilete se vor tipări următoarele:"CONSILIUL LOCAL AL: Comunei /Oraşului/Municipiului cu excepţia Municipiului Bucureşti, unde înregistrarea se face la nivelul sectoarelor acestuia. Acest carnet cu numărul de înregistrare .... din .../....20... conţine 100 (una sută) bilete, fiecare în valoare de ... lei, seria ... de la nr. ... la nr. ...., în valoare totală de ... lei. (descarca model coperta)

  Emiterea facturilor:

  Persoana impozabilă este scutită de obligația emiterii facturii pentru următoarele operațiuni, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită factura:

  - livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele menționate la lit. a), furnizate către beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fără nominalizarea cumpărătorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor,accesul pe bază de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziții; 5. Impozitul pe Spectacole:
  1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
  2. Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

  Calculul impozitului

  1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.
  2. Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
   1. până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
   2. până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a.
  3. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

  Plata:

  1. Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
  2. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. (descarca model formular Excel cu formule / Word)
  3. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

  Impozitul pe spectacole se plătește lunar, la bugetele locale ale comunelor, ale orașelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competență se desfășoară. La nivelul municipiului București impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competență se desfășoară manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

  Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

  Contractele încheiate între organizatorii spectacolelor și beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară aceste manifestări, prealabil organizării acestora. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.

  În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. 6. Alte impozite și taxe aplicabile:
 1. TVA: Pentru serviciile constând în permiterea accesului la târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, etc., se aplică asupra bazei de impozitare cota redusă de 5%;
 2. Timbrul Crucii Roşii (descarca Norma metodologică)

Art. 3.

 1. Valoarea timbrului Crucii Roşii se calculează prin aplicarea unui procent de 1% din preţul de vânzare, care se adaugă la preţul de vânzare al biletului.
 2. Pe fiecare bilet vândut plătitorii au obligaţia să imprime menţiunea "1% contribuţie pentru Crucea Roşie Română".
 3. Imprimarea menţiunii prevăzute la alin.2. se realizează prin tipărire sau prin aplicarea unei ştampile pe biletul vândut.

Art. 4.

 1. Sumele percepute ca timbru al Crucii Roşii se virează în contul beneficiarului Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cont de virament RO93BRDE410SV50290514100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - Agenţia Piaţa Romană.
 2. Plătitorii au obligaţia să vireze sumele datorate ca timbru al Crucii Roşii până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.

Art. 5.

 1. Potrivit art. 20 alin. 1. din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, toate instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive - asociaţiile, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la preţul de vânzare.
 2. Evenimentele culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., sunt denumite în continuare manifestări.
 3. Obligaţia de plată prevăzută la alin. 1. revine persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, precum şi asociaţiilor familiale care încasează sume din vânzarea de bilete pentru manifestări, denumite în continuare plătitori.

Citeşte mai mult pe: Crucea Roşie Romana


Drepturile de autor și drepturile conexe

“Remuneraţia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale se calculează potrivit valorilor procentuale, dar nu mai puţin decat remuneraţiile minime cuprinse în tabel:” Concerte rock, pop, jazz etc. - 7%, minim - 1.000 lei/concert.

Remuneraţia prevazută la alin. 1. se plăteşte de către utilizatori în termen maxim de 45 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneraţia se plateşte lunar pană la data de 25 a lunii urmatoare


Legislaţie:

Art. 1. :

 1. Utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestari artistice se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţa neexclusivă încheiate în prealabil cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale (denumit în continuare organismul de gestiune colectivă).

Art. 2. :

 1. Este utilizator, în sensul prezenţei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizata care organizează concerte, spectacole sau manifestari artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale.
 2. În cazul în care activităţile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenţa metodologie.

Art. 5. - Baza de calcul al remuneraţiilor procentuale o reprezintă, după caz:

 1. veniturile, mai puţin TVA și alte taxe, obţinute de utilizator, cum sunt:
  1. vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestare artistică;
  2. publicitatea ocazionată de spectacol, concert ori manifestare artistică;
  3. sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice;
  4. sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică;
  5. alocaţiile sau alte finanţari bugetare destinate subvenţionării prețului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice;
  6. consumaţii generate de spectacol, concert ori manifestare artistică;
 2. bugetul de cheltuieli, în cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice

Art. 3.

Utilizatorii au obligația să solicite organismului de gestiune colectivă încheierea autorizaţiei licenţa neexclusivă cu cel puțin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică.

Citește mai mult pe:

 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA
 • Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor – UCMR-ADA
 • Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM

 • Timbrul cinematografic, teatral, muzical (descarcă legea):

  - timbrul cinematografic, în valoare de 2% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț ;
  - timbrul teatral, în valoare de 5% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț ;
  - timbrul muzical, în valoare de 5% din prețul unui bilet și 2% din prețul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video și audio înregistrate, cu caracter muzical, și care se adaugă acestor prețuri ;

  Timbrul monumentelor istorice

  Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri și expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate.

  Citește mai mult pe: Institutul Naţional al Patrimoniului


  *Acest text nu reprezintă o consultanţă fiscală sau juridică acordată de către Mobi Studio, operatorul platformei Kompostor, și nu implică în nici un fel răspunderea acesteia în legatură cu acțiunile oricărei entități.